لیست برخی از مشتریان ما

مشتریان خرید تخم و جوجه

لیست برخی از مشتریان ما از نقاط مختلف کشور

 

آقای معرفی از آبادان خرید تخم نطفه دار

آقای لاوری از بوشهر خرید تخم نطفه دار

 

Yekghadami

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE